องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
insert_drive_file พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1