messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
check_circle สภาพทางสังคม
ทางสังคมการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 2. โรงเรียนบ้านหนองแคน 3. โรงเรียนบ้านหนองบึง 4. โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนยอดชาดวิทยา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๖ แห่ง 1. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๑ 2. บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ 3. บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ 4. บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕ 5. บ้านผักขะย่า หมู่ที่ ๖ 6. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑.๒ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธาราม หมู่ที่ ๕.๖.๗
สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน – แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง สถานพยาบาลของเอกชน จำนวน – แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน – แห่ง อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
สาธารณสุข


อาชญากรรม
สถานีตำรวจ จำนวน – แห่ง สถานีดับเพลิง จำนวน – แห่ง ศูนย์ อปพร. จำนวน ๑ แห่ง หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบล จำนวน ๑ แห่ง
ยาเสพติด

การสังคมสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๖๓๗ คน เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๗๘ คน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓ คน
การสังคมสงเคราะห์