ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม