messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
check_circle ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
มีจำนวนครัวเรือน จำนวน ๑,๓๐๓ หลังคาเรือน ประชากร จำนวน ๕,๐๑๒ คน ประชากรชาย จำนวน ๒,๕๐๖ คน ประชาชนหญิง จำนวน ๒,๕๐๖ คน ช่วงอายุและจำนวนประชากร ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ๑. อายุแรกเกิด – ๑ ปี ๑๓๔ ๑๓๔ ๒๖๘ ๒. อายุ ๕ – ๑๘ ปี ๔๙๔ ๔๙๐ ๙๘๔ ๓. อายุ ๑๙ –๕๙ ปี ๑,๖๐๒ ๑,๕๔๐ ๓,๑๔๒ ๔. อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๒๗๖ ๓๔๒ ๓๔๒