messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
check_circle ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
มีจำนวนครัวเรือน จำนวน ๑,๓๐๓ หลังคาเรือน ประชากร จำนวน ๕,๐๑๒ คน ประชากรชาย จำนวน ๒,๕๐๖ คน ประชาชนหญิง จำนวน ๒,๕๐๖ คน ช่วงอายุและจำนวนประชากร ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ๑. อายุแรกเกิด – ๑ ปี ๑๓๔ ๑๓๔ ๒๖๘ ๒. อายุ ๕ – ๑๘ ปี ๔๙๔ ๔๙๐ ๙๘๔ ๓. อายุ ๑๙ –๕๙ ปี ๑,๖๐๒ ๑,๕๔๐ ๓,๑๔๒ ๔. อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๒๗๖ ๓๔๒ ๓๔๒