องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิมล วันนาพ่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
นายวิมล วันนาพ่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
นายประถัมภ์ เพ็งพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0862333400
นายประถัมภ์ เพ็งพิมพ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0862333400
นายสัจจา วันนาพ่อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0833453423
นายสัจจา วันนาพ่อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0833453423
นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0870850189
นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0870850189
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345