ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่กลบฝังขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง