ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดดิน + วางท่อ + ผังกลบ (บริเวณบ่อขยะ อบต.ยอดชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง