ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ พร้อมทำความสะอาด บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง