ชื่อเรื่อง : จ้าง1. จ้างเหมาขุดดินด้วยรถขุด2. จ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะลงบ่อ+ กลบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง