ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาคอย หมู่ที่ 2 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง