ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง