ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายไวนิล เทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง