ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง