ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่พักอาศัยผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง