ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ พร้อมลอกคลอง บ้านผักขะย่า หมู่ที่ 6 และบ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง