ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสีย (สายจากบ้านนายวายุ - บ้านนายแอน) บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ขนาดยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง