ชื่อเรื่อง : พรบ.กำหนดแผนและขั้นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255
ชื่อไฟล์ : Y4gbYwuFri44554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้