messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
check_circle รายนามของผู้บริหารหน่วยงาน
รายนามผู้บริหาร
รายนามฝ่ายบริหาร
1.นายฉลวย ชัยบุญมา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 087-2199007 2.นายพรมมา แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 084-2054682 3.นายอนัน แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 0821307512 4.นายธนูชัย เพชรดีคาย ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 088-7276457
รายนามฝ่ายประจำ
1.นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 0611137787 2.นางอุลัยพร เสนาคำ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1055-0280 3.นายพิคเนต แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 08-5757-2530 4.นางกรกมล ใยพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1799-6511 5.นายมงคล วงศ์สิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 6.นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-858 2-9349 7.นายปรีดี ดำคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4314-4019