มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม และมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม และมาตรการแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                     

คำสั่งจังหวัดนครพนม 1048

คำสั่งจังหวัดนครพนม 1049

คำสั่งจังหวัดดนครพนม 1050

คำสั่งจังหวัดนครพนม 1051