กิจกรรม “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด(Covid-19)”

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดดำเนินกิจกรรม”ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด(Covid-19)” ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด