โครงการ อบต.สัญจร และจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร และจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2564 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 14  – 23  พฤษภาคม 2562  จำนวน  7  หมู่บ้าน