โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา  28  กรกฎาคม  2562  โดยร่วมกับชุมชนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7