โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว

ศูนย์บริการคนพิการ สมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว วันที่ 20 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ในการนี้ นายวิมล  วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มอบหมายให้ นายปรีดี  ดำคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการครั้งนี้