โครงการวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยอดชาด และกับองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม จัดทำโครงการโครงการวัยเรียนวัยใสห่วงใยสุขภาพ ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด  วันที่ 24  กรกฎาคม 2562