โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 4 – 25  เมษายน  2562  ในการนี้ดำเนินการเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม  วันที่ 4  เมษายน  2562