โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด ดำเนินโครงการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในหมู่บ้านเขตบริการจำนวน  7 หมู่บ้าน