โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด