โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดดำเนินการตั้งจุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่  11 – 17  เมษายน  2562  ณ  หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม