โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยจังหวัดนครพนม ได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 18  เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา  หมู่ที่ 1  ตำบลยอดชาด  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม  ตั้งแต่เวลา  07.30 น.เป็นต้นไป  ทั้งนี้ได้นำบริการของรัฐทุกประเภทเข้าให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน อาทิ เช่น ขนส่งจังหวัดนครพนม  แรงงานจังหวัดนครพนม  ศาลจังหวัดนครพนม  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม สำนักงานที่ดิน  และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ  ในการนี้จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้ารับบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันและเวลาข้างต้น