โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม  วันที่  18  เมษายน  2562