กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

นายสัจจา  วันนาพ่อ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ณ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2