การฝึกอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

นายวิมล  วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนตำบลยอดชาด เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม