การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Perfomance Assessment ) ประจำปี 2562   วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด