การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการประจำเดือน กันยายน 2562