กฎหมายการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นี่

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ.กำหนดแผนและขั้นการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560