ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนกรฎาคม 2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 หมู่ที่ 1- 7