โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม พนักงาน และพนักงานจ้าง นำงานบริการจัดเก็บรายได้ และงานสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยงานอำเภอวังยาง วันที่ 19
กรกฎาคม 2561 ณ ที่ทำการกำนันตำบลยอดชาด