โครงการอบรมให้ความรู้คนพิการตำบลยอดชาด

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขของคนพิการตำบลยอดชาด รุ่นที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยอดชาด และรุ่นที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาคอย