โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ(การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก)

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ(การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก) วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด