ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่  7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1