ประชาสัมพันธ์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ขอเชิญประชาชนตำบลยอดชาดเข้ารับการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น  โรคออโธปิดิกส์ การจัดการความปวด สูตินรีเวชกรรม ทันตกรรม อายุรกรรม เป็นต้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวังยางวิทยาคม อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4251-6293