การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากจังหวัดนครพนม ดังนี้ นายปิ่นทอง พจนา ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม หัวหน้าชุดตรวจประเมิน นายไพโรจน์ อ่อนสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ คณะทำงาน นายทศพล วงค์คำจันทร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ คณะทำงาน และนางสาวลภัสรดา ธนันรัตติกร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะทำงานและเลขานุการ พร้อมนี้นางพิณรัตน์ พ่อคำจันทร์ ท้องถิ่นอำเภอวังยาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ทั้งนี้นายนรชัย พรหมพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้รับมอบหมายจากนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ให้จัดเตรียมบุคลากรและเอกสารในการรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น