การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ. พนักงาน และพนักงานจ้าง. ตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ผ่านช่องทาง. https://itas.nacc.go.th/go/iit/ylhep3