การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป