การดำเนินงานติดตามและคัดสรรผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ OTOP จังหวัดนครพนม

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยนายปรีดี ดำคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้นำคณะผู้สูงอายุพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลยอดชาด เข้าร่วมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ OTOP จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ในวันที่  8 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม