การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำเดือนสิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ หมู่ที่ 1-7