หัวหน้าส่วนราชการ

นายนรชัย พรหมพิมพ์
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)


นางอุลัยพร เสนาคำ
(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)


นายพิคเนต แสนสุริวงค์
(หัวหน้าสำนักปลัด)


นางกรกมล ใยพันธ์
(ผู้อำนวยการกองคลัง)


นายอนันทศักดิ์ แสนสุริวงค์
(ผู้อำนวยการกองช่าง)


ตำแหน่งว่าง
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)


นายปรีดี ดำคำ
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)