สำนักงานปลัด

อัตรากำลังสำนักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด


นายพิคเนต แสนสุริวงค์
(หัวหน้าสำนักปลัด)


นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)


นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

พันจ่าเอกอานัส  ทำดำ
(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน)

 


ตำแหน่งว่าง
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)


นายธนพล วันนาพ่อ
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
(พนักงานสูบน้ำ)


นายประสาร ปู่บุตรชา
(พนักงานขับรถยนต์)

 


ตำแหน่งว่าง
(คนงานทั่วไป)


นายทองสี หลานเศรษฐา
(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)


นายแสงจันทร์ อินธิราช
(นักการภารโรง)

 


ตำแหน่งว่าง
คนงานเครื่องสูบน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป)