สำนักปลัด

อัตรากำลังสำนักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด


นายพิคเนต แสนสุริวงค์
(หัวหน้าสำนักปลัด)


นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)


นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)

 


พันจ่าเอกอานัส  ทำดำ
(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน)


นางสาวอัญญะลักษณ์ ไกยะฝ่าย
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)


นายธนพล วันนาพ่อ
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
(พนักงานสูบน้ำ)


นายประสาร ปู่บุตรชา
(พนักงานขับรถยนต์)

 


ตำแหน่งว่าง
(นักการภารโรง)


นายทองสี หลานเศรษฐา
(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)


นายแสงจันทร์ อินธิราช
(คนงานทั่วไป)

 


ตำแหน่งว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)