สำนักปลัด

อัตรากำลังสำนักงานปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด


นายพิคเนต แสนสุริวงค์
(หัวหน้าสำนักปลัด)


นางเนตรนภา ห่อหุ้มดี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)


นายปฏิพัทธ์ สุสินนะ
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ)


ตำแหน่งว่าง
(เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.)


นางสาวอัญญะลักษณ์ ไกยะฝ่าย
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)


นายธนพล วันนาพ่อ
(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสุคนธ์ วันนาพ่อ
(พนักงานสูบน้ำ)


นายประสาร ปู่บุตรชา
(พนักงานขับรถยนต์)


นายทองปาน วันนาพ่อ
(นักการภารโรง)


นายทองสี หลานเศรษฐา
(พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)


นายแสงจันทร์ อินธิราช
(คนงานทั่วไป)

 


ตำแหน่งว่าง
พนักงานผลิตน้ำประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)