สมาชิกสภา

 
นายสนอง แสนสุริวงค์
(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)

 


นายสง่า ชานุชิต
(รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)


นายถนอม อินธิราช
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)


นายทับทิม หลานเศรษฐา
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)

 


นายธนูชัย เพชรดีคาย
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)


นายบัวคอง แพงคำฮัก
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)


นายบาลใจ พลธิราช
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)


นายบุญทอม ลาสา
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)


นายราตรี แสนสุริวงค์
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยดชาด)


นายวายุ หลานเศษฐา
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)


นายวินัย อินธิราช
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)


นายวีรศักดิ์ เกิ่งสุวรรณ
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)