คณะผู้บริหาร


นายวิมล วันนาพ่อ
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)

 


นายประถัมภ์ เพ็งพิมพ์
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)

 

 


นายสัจจา วันนาพ่อ
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)

 


นายถิ่นนคร จันทร์ชนะ
(เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด)